GIÁM ĐỐC KĨ THUẬT. GIÁO SƯ SHIRSATH DASHARATH , ViỆN CÔNG NGHỆ MIT , MUMBAI, India.

GIÁM ĐỐC KĨ THUẬT. GIÁO SƯ SHIRSATH DASHARATH , ViỆN CÔNG NGHỆ MIT , MUMBAI, India.

GIÁM ĐỐC KĨ THUẬT. GIÁO SƯ SHIRSATH DASHARATH , ViỆN CÔNG NGHỆ MIT , MUMBAI, India.

GIÁM ĐỐC KĨ THUẬT. GIÁO SƯ SHIRSATH DASHARATH , ViỆN CÔNG NGHỆ MIT , MUMBAI, India.

GIÁM ĐỐC KĨ THUẬT. GIÁO SƯ SHIRSATH DASHARATH , ViỆN CÔNG NGHỆ MIT , MUMBAI, India.
GIÁM ĐỐC KĨ THUẬT. GIÁO SƯ SHIRSATH DASHARATH , ViỆN CÔNG NGHỆ MIT , MUMBAI, India.
  • slideshow
  • slideshow
Menu Hotline +84 909075959

GIÁM ĐỐC KĨ THUẬT - GS. SHIRSATH - LAWANDE ANTIBIOTIC MEDICINE CO.,LTD / MIT / BÔ NÔNG NGHIỆP INDIA

Gọi điện
SMS
Chỉ đường
Tin nội bộ
backtop